Mountain goats run across the autumn tundra atop the Chittisone mountain range in Wrangell-St. Elias NP.

High Mountain Run

Wrangell-St. Elias National Park

Mountain goats run across the autumn tundra atop the Chittisone mountain range in Wrangell-St. Elias NP. Photo © copyright by Ed Fuhr.