Autumn Mirage

Grand Teton National Park

Autumn Mirage. Photo © copyright by Ed Fuhr.