Glenn Highway to Valdez

Photo © copyright by Ed Fuhr.