Glenn Highway to Valdez

Glenn HIghway View

Photo © copyright by Ed Fuhr.